مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: صفر کورانلو, شیرین بی رنگ, حسین الیاسی
کلیدواژه ها : ERCP - PTC - بيماري هاي مجاري صفراوي - بيماري هاي پانكراس
: 8689
: 38
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: با توجه به شيوع بيماري هاي مجاري صفراوي و پانكراس و عوارض شناخته شده آن و نيز جراحي كوركورانه در اين زمينه و نظر به وجود گزارش هاي متفاوت از قدرت تشخيصي اين دو روش و به منظور تعيين قدرت تشخيص ERCP و PTC در بيماري هاي مجاري صفراوي و پانكراس اين تحقيق در مراجعين به بيمارستان آيت الله طالقاني طي سال 1374 انجام گرفت.

مواد و روش ها: پژوهش به روش كارآزمايي باليني از نوع تشخيصي روي 44 نفر با علايم ايكتر انسدادي مراجعه نموده و موافقت خود را براي همكاري با طرح اعلام داشته و انديكاسيون عمل جراحي داشتند، صورت پذيرفت. خصوصيات سني، جنسي و علل مراجعه و نيز يافته هاي ERCP و PTC از نظر وجود بيماري بررسي و در فرم اطلاعاتي شماره (1) ثبت گرديد. نتيجه مشاهدات اتاق عمل و گزارش پاتولوژي از نظر اتيولوژي بيماري به صورت دوسوكور قطعي بيماري مجاري صفراوي در فرم اطلاعاتي شماره (2) ثبت شد. داده هاي فرم اطلاعاتي (1) و (2) طبقه بندي و ميزان حساسيت، ويژگي، ارزش پيشگويي مثبت و منفي و نيز كارآيي آن تعيين گرديد.

يافته ها: از 44 نفر مورد بررسي به نسبت 45.5% زن و 54.5% مرد و در سنين 80-25 (متوسط 55) بودند و حدود 70% با علايم زردي يا درد RUQ مراجعه كردند. حساسيت و ويژگي ERCP به ترتيب 84 و 100 و كارآيي كلي آن 84% و در مورد PTC به ترتيب 90، 100 و 90 درصد بود.

نتيجه گيري: انجام ERCP و PTC مي تواند در تشخيص بيماري مفيد باشد، با توجه به سهولت انجام PTC در صورت متسع بودن مجاري صفراوي، ابتدا PTC و بعد ERCP انجام گيرد. تحقيقات بيشتر براي بررسي قدرت تشخيص اين دو روش، بررسي اتيولوژي هر يك از بيماري هاي پانكراس و سيستم صفراوي را توصيه مي نمايد.

نویسندگان: فرانسیس مگرو, حسین الیاسی, احد زرگری زاده, محمد رخشان, حسین گودرزی
کلیدواژه ها : واژهای کلیدی هلیکوباکتر پیلوری - آزمون اوره آز - آزمون واکنش زنجیره پلی مراز
: 15325
: 27
: 0
ایندکس شده در :
چکیده : مقدمه : هلیکو باکتر پیلوری یک ارگانیزم گرم منفی مارپیچی شکل است. این باکتری عامل گاستریت مزمن و پپتیک اولسر است و نقش مهمی در ایجاد سرطان معده و لنفوم معده دارد. شیوع عفونت های هلیکو باکتر پیلوری در ایران از نظر سرواپیدمیولوژی 90% می باشد، پس تشخیص دقیق و درمان آن اهمیت فراوانی دارد. روش مرسوم در اکثر مراکز آندوسکوپی کشور برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر، آزمون اوره از نمونه بیوپسی معده می باشد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه آزمون اوره آز با پاتولوژی و آزمون واکنش زنجیره پلی مراز (PCR )می باشد. مواد وروش تحقیق : تعداد 100 بیماریکه با ناراحتی گوارشی در طی 9 ماه به درمانگاه گوارش بیمارستان طالقانی تهران مراجعه و داوطلب آندوسکوپی بودند بعنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شد. با کمک آندوسکوپی 3 نمونه بافتی از معده بیماران تهیه و برای بررسی حضور عفونت هلیکوباکتر پیلوری، تحت بررسی با آزمونهای اوره آز نمونه بیوپسی معده و پاتولوژی و آزمون واکنش زنجیره پلی مراز قرار گرفتند. محیط آبگوشت معمولی برای آزمون اوره آز انتخاب شدند. این آزمون بر اساس فعالیت آنزیم اوره آز می باشد. نمونه بیوپسی معده وارد محیط اوره شده و براساس تغییر رنگ محیط از صورتی به ارغوانی مثبت تلقی می شد. در این مطالعه آزمون پاتولوژی، استاندارد طلایی درنظرگرفته شده است . پرایمر مورد نیاز برای PCR قطعة 294bp از ژن Ure-C بود. یافته ها : نتایج نشان داد که آزمون اوره آز دارای 6/66 % حساسیت و 7/69% ویژگی می باشد. هم چنین روش آزمون واکنش زنجیره پلی مراز دارای 6/98% حساسیت و 93% ویژگی است. چنانچه ملاحظه می شود تفاوت مشخصی بین ویژگی و حساسیت آزمون اوره آز و آزمون واکنش زنجیره پلی مراز وجود دارد و کارایی آزمون اوره آز در تشخیص عفونت های هلیکوباکتر پیلوری پائین است. نتیجه گیری : این تحقیق نشان داد که آزمون اوره آز، روش حساس و قابل قبولی برای تشخیص عفونت های هلیکوباکتر نمی باشد. به دلیل حساسیت و ویژگی و کارایی پائین آزمون اوره آز، نمی توان آنرا به تنهایی در تشخیص عفونت هلیکوباکتر بکار برد و انجام آزمونهای دیگر همراه با آن توصیه می شود.